Talentnet Podcast

Talentnet Corporation

About

Official Talentnet Corporation Podcast Channel.
Being one of the first local HR companies laying the foundations for Vietnam’s fledgling HR industry, Talentnet was officially established at the end of 2007 from the HR Services team of PricewaterhouseCoopers. Since then, Talentnet has grown significantly to become a well-respected and professional strategic human resources consulting firm.

Available on

Community

6 episodes

#VietnamHRAwardsPodcast 3: Who is HR's KOL in the company?

Guest speakers: Ms. ALEXIS PHAM- CHRO, Home Credit Ms. TRUONG BICH DAO - HR Director. Nestlé Ms. TRUONG THI TUONG UYEN - HR Director, Fashion Garments Ltd How HR has transformed the organizations from being "temporary fire-fighting" to truly "fire-resistant", and become the intermediary to connect organization and their employees, department to department to move forward as a whole? #VietnamHRAwards https://www.facebook.com/hashtag/vietnamhrawards?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #VietnamHRAwardsPodcast https://www.facebook.com/hashtag/vietnamhrawardspodcast?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #VNHRAP https://www.facebook.com/hashtag/vnhrap?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #MattersThatMatter https://www.facebook.com/hashtag/mattersthatmatter?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #Talentnet https://www.facebook.com/hashtag/talentnet?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R © Copyright by Talentnet Corporation

37m
Jan 11, 2022
#VietnamHRAwardsPodcast 2: HR: House Builder or Home Maker?

Guest speakers: Mr. NGUYEN ANH HUNG - CHRO, PNJ GROUP Ms. PHAM THI XUAN NGUYET - HR Director, DXC VIETNAM Mr. NGUYEN MINH TUAN - Regional HR Director, Mainland Southeast Asia, AVERY DENNISON RBIS From building a resourceful HR strategy to choosing the most suitable approach to HR in the new now: whether prioritize business sustainability or employee stability? #VietnamHRAwards https://www.facebook.com/hashtag/vietnamhrawards?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #VietnamHRAwardsPodcast https://www.facebook.com/hashtag/vietnamhrawardspodcast?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #VNHRAP https://www.facebook.com/hashtag/vnhrap?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #MattersThatMatter https://www.facebook.com/hashtag/mattersthatmatter?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R #Talentnet https://www.facebook.com/hashtag/talentnet?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZ5wtfpo8wvDoCQ2e834xxGXjyhKdVHzf9KY8kcF7BUwoCXQXZJBDh--LPXnrcjqYPt9T1vFIxpVVDAnxhrNCfyLHVWcIDcGnXYbT_JSKTWS9KWZsOtjIw5qnK5Y_l3LLETQ-dvs2S9WyTEVlUAgVF4JG02zyL57RYF9HfC-Fsk0UMfINVdeKTjLzOc2_j0oI&__tn__=*NK-R

42m
Jan 05, 2022
#VietnamHRAwardsPodcast 1: Resourceful HR: From Why to How?

Guest speakers: __ __ Putting aside the cost-efficiency treadmill in the past years, businesses are now finding themselves shifting their focus back to people-centric initiatives in the new normal. Find out more about future episodes here: https://bit.ly/VNHRAPC8 #VietnamHRAwards #VietnamHRAwardsPodcast #VNHRAP #MattersThatMatter #Talentnet #SeABank #DragonCapital #VoizFM © Copyright by Talentnet Corporation

48m
Dec 29, 2021
Episode 3: #TheNewNormal: Navigating The New Normal – Sales & Marketing Leadership Role

Episode 3: #TheNewNormal - Vai Trò của Lãnh Đạo Sales & Marketing Trong Bình Thường Mới Covid-19 quay trở lại, nhiều doanh nghiệp tưởng chừng đang làm quen với "bình thường mới" nay phải cố gắng "sống chung với lũ" và ứng biến để phát triển ngay cả trong nghịch cảnh. Vậy làm thế nào để lãnh đạo cùng lực lượng Sales và Marketing phối hợp với nhau nhịp nhàng nhất để vượt qua khủng hoảng Covid-19? Câu trả lời sẽ có ngay tại podcast do Talentnet tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu từ các thương hiệu lớn đại diện cho cộng đồng Sales và Marketing để chia sẻ những câu chuyện, ý tưởng, phương pháp hay nhất và giải pháp thiết thực có giá trị về cách họ có thể vừa quản lý khủng hoảng Covid-19 vừa lập kế hoạch: - Cập số liệu thống kê cho Bán hàng và Tiếp thị trên Covid-19 - Kiểm tra tác động kinh tế và ảnh hưởng của lực lượng lao động trong thời kì Covid-19 đối với các hoạt động và thực tiễn Sales và Marketing - Tư vấn kế hoạch kinh doanh cho nhóm Sales và Marketing cũng như các kỹ năng và năng lực mới mà họ cần phát triển để đáp ứng tốt nhất với các chuyển biến của thị trường đang thay đổi nhanh chóng Diễn giả khách mời: Ông Nguyễn Hữu Tuấn Anh – Cựu Phó Tổng Giám Đốc VinCommerce, Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám Đốc – Công ty NS BlueScope Lysaght Vietnam, Ông Dương Ngọc Dũng - Giám Đốc Khối Tiếp Thị và Truyền Thông - Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Episode 3: #TheNewNormal: Navigating The New Normal – Sales & Marketing Leadership Role Covid-19 returned, businesses that seemed to be getting used to the "new normal" must now try to "go with the flow" and improvise to develop in adversity. So how can the leaders cooperate with Sales and Marketing forces best to overcome the Covid-19 crisis? The answer will be right in the Webinar hosted by Talentnet, brings together top leaders from big brands representing the Sales and Marketing community to share their valued stories, ideas, best practices and practical solutions on how they can both manage the coronavirus crisis and plan. In addition, our special guest speaker will share how: - Updating stats for Sales and Marketing on Covid-19 - Examining Covid-19’s significant economic and workforce impact on Sales & Marketing practices and operations - Consulting business continuity plans for Sales and Marketing team and new skills and competencies they need to develop to best respond to rapidly shifting market dynamics. Our special guest speakers: Mr. Nguyen Huu Tuan Anh – Former Vice CEO of VinCommerce, Mr. Nguyen Cao Tri – President - NS BlueScope Lysaght Vietnam, Mr. Duong Ngoc Dung – Chief Marketing Officer - Viet Nam Maritime Commercial Bank.

47m
Dec 07, 2021
Episode 2: #TheFutureOfJob - Who Can Drive Sales & Marketing 4.0

#THEFUTUREOFJOB: WHO CAN DRIVE SALES & MARKETING 4.0 Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành Sales & Marketing đang gia tăng nhanh chóng. Có một sự thật rằng, khi công nghệ dịch chuyển và ngày càng được áp dụng triệt để vào lĩnh vực này, những vị trí mới toanh cũng được mở ra và sẵn sàng chào đón nhân tài. Đây là thực tế được phản ánh rõ ràng nhất qua các trang tin tuyển dụng, khi nhiều doanh nghiệp đăng tuyển nhiều vị trí hoàn toàn mới như Marketing Solution Manager, Partnership Marketing Manager, Livestream Project Manager... Trước thực tế mới về chân dung người tiêu dùng mới hiện nay, và giữa hàng ngàn sản phẩm có chất lượng đồng đều, thử thách thách đặt ra cho nhân viên Sales & Marketing 4.0 không chỉ gói gọn trong việc thực hiện chuyển đổi số (Digital transformation), mà còn phải biết cách kể đúng câu chuyện, cho đúng đối tượng khách hàng. Quan trọng hơn, sản phẩm đó phải đóng góp giá trị cho xã hội, cho cộng đồng. Như vậy, vai trò của người làm Sales & Marketing sẽ không còn phân định rạch ròi như trước, mà cả hai cần hiện diện và hỗ trợ cho nhau.Tương tự, bản thân người lao động cũng phải chuyển mình, thể hiện qua tinh thần chủ động trau dồi các kỹ năng kỹ thuật số để bắt kịp tốc độ thay đổi của thị trường. Xem thêm:https://bit.ly/303SzRn #TheFutureOfJob - Who Can Drive Sales & Marketing 4.0 The demand of personnel recruitment in Sales & Marketing increases rapidly. There's a reality that the more thoroughly technological advanced is applied in this field, the more positions are opened and ready for the talent. This fact best reflects through the recruit websites, when some new types of job appear such as Marketing Solution Manager, Partnership Marketing Manager, Livestream Project Manager..., which are offered by different businesses. Nowadays, from the perspective of new types of customers, in addition to thousands similar products, there's a challenge for Sales & Marketing 4.0 is not only about digital transformation but also about the right story-telling, for the appropriate customers. Importantly, the value which is contributed to the social as well as community may have been considered. Therefore, the Sales & Marketing employee's role will no longer be strongly separated as before. Instead, both need to be presence and support each other. Simultaneously, the workers themselves need to change as well, which is showed by their proactivation to enhance the digital-relevant skills, in order to catch up with the market's movement .Learn more at:https://bit.ly/3cHG5l6 #Talentnet #TalentnetPodcast #SaleMarketing #Covid19

50m
Nov 05, 2021
Episode 1: #TheNewNormal - Quản trị nguồn nhân lực giữa hiện thực mới

#THENEWNORMAL: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA HIỆN THỰC MỚI Webinar Quản trị nhân lực giữa hiện thực mới được tổ chức bởi Talentnet đã diễn ra nhằm mang đến góc nhìn tổng quan về thị trường Hà Nội thông qua nhiều khía cạnh khác nhau. Các diễn giả gồm ông Đào Ngọc Thắng - Trưởng bộ phận kinh doanh ngoại hối khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng HSBC Việt Nam; bà Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc Talentnet và ông Nguyễn Hoàng Tú - Trưởng phòng Bộ phận tuyển dụng cấp cao Talentnet đã có những trao đổi, phân tích thú vị và sôi nổi về nền kinh tế cùng thị trường lao động Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, những góc nhìn mới lạ và đầy tích cực về xu hướng nhân sự toàn cầu đã góp phần dự báo một tương lai khởi sắc của nền kinh tế, những biến động trong xu hướng nhân sự và mô hình làm việc tại Việt Nam, từ đó giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tinh thần “đón đầu” làn sóng cơ hội mới sau khi Covid kết thúc. Xem thêm:https://bit.ly/3mHwXmp ------------------------------------------------ #THENEWNORMAL: HUMANIZED HR FOR THE NEW NOW Humanized HR for the New Now webinar organized by Talentnet took place to provide an overview of the Hanoi market through many different aspects. Our guests speakers included Mr. Dao Ngoc Thang - Head of Global Market Sales, Global Markets - HSBC Vietnam; Ms. Tieu Yen Trinh - CEO of Talentnet and Mr. Nguyen Hoang Tu - Head of Senior Recruitment - Talentnet, together with over 200 businesses, they discussed, analyzed and made comments on Vietnam's economy and labor market in the upcoming time.In particular, new perspectives on global HR trends contribute to forecasting a prosperous future of the economy, changes in local HR trends and working models in Vietnam, thereby helping businesses prepare mentally to "cope" with new waves after Covid ends. Xem thêm:https://bit.ly/3FkspJa #Talentnet #TalentnetPodcast #Hienthucmoi #HRManagement

26m
Nov 02, 2021