KBS WORLD Radio Tiếng Hàn qua phim ảnh

KBS WORLD Radio

About

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

Available on

Community

172 episodes

[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (13) 씩씩하게 살 거야

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 28
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (12) 끄떡없어요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 21
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (11) 허락해 주세요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 14
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (10) 내가 지켜 줄게

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Nov 07
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (9) 맘에 걸리네

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 31
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (8) 길게 얘기 안 할게요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 24
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (7) 어디 안 좋아요?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 17
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 10
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Oct 03
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (4) 말 다 했어?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 26
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (3) 꿈에도 몰랐지

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 19
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (2) 누구 맘대로?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 12
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Dan, Tình yêu duy nhất (1) 사람 놀리는 것도 아니고

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Sep 05
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (13) 쉬엄쉬엄해요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 29
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (12) 한두 번도 아니고

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 22
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (11) 말 좀 가려서 해요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 15
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (10) 복 받았네

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 08
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (9) 내가 왜?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Aug 01
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (8) 입조심하래

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 25
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 18
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 11
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jul 04
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (4) 그게 어때서

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 27
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (3) 알아서 잘 할게요

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 20
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đôi giầy đỏ (2) 어떻게 된 거야?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 13
[Tiếng Hàn qua phim ảnh]

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
Jun 06
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đại học cảnh sát (14) 잘됐다

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 30
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đại học cảnh sát (13) 뭐 눈엔 뭐만 보이니까

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 23
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đại học cảnh sát (12) 아무리 그래도 그렇지

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 16
[Tiếng Hàn qua phim ảnh] Đại học cảnh sát (11) 그게 무슨 소리야?

Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

1s
May 09