AAU RADIO

The voice of Vietnamese LGBT community

About

The voice of Vietnamese LGBT community

Available on

Community

46 episodes

Loving way: Nợ Mẹ một nàng dâu [Full]

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Fanpage: https://www.facebook.com/aauradio/ ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8

1h 12m
Sep 18
Loving way: Mùa hè vĩnh cửu [Full]

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Fanpage: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdnLWNLdWFOS2hlYk1sN3JJQ0IwR3l6aFZOQXxBQ3Jtc0tsT09rWW9lRS1aOTJ6eFlqLU92SFp2UlE2U0hFMjdEbmp6aFBGTFhSUl9RS2xDOXk5cEhBVi0zT1dySlFaZjRCRExYVkozWjJGSVpsOU54Mk9laVdQLWVpbGJpbFphcy1qZThITjJ6OFEteFg4b3g0MA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F&v=r-nEmyojleg ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hWdHRQTkxaSHhhTG51bEVseE8wMzdoLWdDd3xBQ3Jtc0ttdGkxdzlnVXc4dFZSSkk4dFdyYlFlZndnSGVWS1hJM3Bmc19LRS1sXzAtN0plakFhZkZIZXUxVDBKbUs1QmVMUWxwb0ZiSVdXRHFfTHJSRlZFSTdVMzhaSjZBNHpRd0lUWVZvREF1NEY1S3hfMExCUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdalravlog102&v=r-nEmyojleg - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnRzeVRiZUkxZE11Wk9HQko5dG42MVZiOVFIZ3xBQ3Jtc0ttWkVIU25rOEVBUkNETkQ0cHFHdTRrS0JpcTdGdmFYaFJXYWgtZ2pXa3NlRjFSdDYyMVJxRzFLU3NmNWZCNXFpWWs2aGZLazQzckxYazRCR2ZpSExQRlFZLS1LMmY5OG1iMXBydU5pd24yUWNtcHhyQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaconghau.94&v=r-nEmyojleg - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWR4eEVaMXVPWk9NSkt5Y0VwZkxXZVMtN1Fmd3xBQ3Jtc0tudW5FYXVPbzY2TnFhMGZkTWtNMndiSTJGMkVveEpCd09VbXpUalg0eHJUd0hKRW1RSlFjMDRjNEs0YUp2bWNmVDJvd3FKc1FQZzYtRHFHT2JSNjdrLUN3cDkzV1pCNS1aRlpLMUNDZHctUFQyMFlUZw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoanghonthang8&v=r-nEmyojleg

59m
May 31
LK: Ai chung tình được mãi - Yêu không hối tiếc [Nguyên Võ]

★ Đinh Tùng Huy: https://www.youtube.com/watch?v=eZpJdO22jZ0 ★ Huỳnh Tú: https://www.youtube.com/watch?v=S1JAHuHa5XY ★ Nguyên Võ: https://soundcloud.com/l-ng-minh-trung-794755870 ☞  Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ, các cơ quan đại diện, chủ sở hữu bản quyền đã tạo điều kiện để #aauradio mang liên khúc này đến gần hơn với các bạn yêu nhạc. Mọi vấn đề bản quyền xin vui lòng liên hệ huutan.aau@gmail.com

8m
May 29
Loving way: Tâm sự tuổi trung niên

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Fanpage: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa09jWFBoWjBGbUgzZmIyWmh5THRQaFRCQVhHZ3xBQ3Jtc0trOVpXbHl2NlM3TUh0ZXBLTDQ1U0pLdWhOdlhhdVdzMnEtWGkzdlVQVGJSQ3o1RVNXdVJMNHhPdmxYTWp4NGtxTFhmQWhYRGZJUm9GZWNGTmRub3Z2TWhOdE5TM2YxeTdxYkt4MXdxay1EanFfTjJxaw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFOX3R6c0dnZnd4UEY1Wll5UTRLbklScnY0Z3xBQ3Jtc0trbTE3Smo3Y2hCY0pfX0xESXVvWVAtZGotb3BlYm81Tzd4U0o3dmZoS3BoNVFrcTdBcGt3MVlJTXYxSlRnX1RsaWVEUTVDOGxMYU56M2FmQlNvckxyb2JLMXVYREUzQi1xMHE0QkZpYkpmQnltR1hvNA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdalravlog102 - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RYV05qZThMOVdiLUEwd0lMa19zejEtOUl4UXxBQ3Jtc0tuaFNURkZLV05taUxDQWJhWGowaWd4bjZrR0R1Q1VEZzdUejhpVGJUbGhKdGN1ZTNNNmVhMXZabGRsTDdvOXZ6QVBvX2p6cnlIRGlSMjRMbDJzV3FjelJMSUNnMVctQk5ZT0cwaEZGVnNMQXhGbEpyRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaconghau.94 - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk0zQzBUUFdiMkh1MEFUQTN3S2lnQnZYdy0tZ3xBQ3Jtc0tuMmdVZVdQMF9KM0s4cl9ZMnE4MlFSVVN5d1E0MGtsamtkT09nb0hqdlE1UWZUendPeTBDUlhLYnlSbDBCbThST0dqMVQxdTZPU0hDa19TQnRCQ1YtWnV5S1BZRGJXc2NYdjZoSzVFY19JRVFhdGZtVQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoanghonthang8

1h 0m
Mar 31
LK: Không thể cùng nhau suốt kiếp - Trả người về tự do

☞  Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ, các cơ quan đại diện, chủ sở hữu bản quyền đã tạo điều kiện để #aauradio https://www.youtube.com/hashtag/aauradio mang liên khúc này đến gần hơn với các bạn yêu nhạc. Mọi vấn đề bản quyền xin vui lòng liên hệ huutan.aau@gmail.com

13m
Feb 20
Loving way: Yêu lại từ đầu

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Fanpage: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa09jWFBoWjBGbUgzZmIyWmh5THRQaFRCQVhHZ3xBQ3Jtc0trOVpXbHl2NlM3TUh0ZXBLTDQ1U0pLdWhOdlhhdVdzMnEtWGkzdlVQVGJSQ3o1RVNXdVJMNHhPdmxYTWp4NGtxTFhmQWhYRGZJUm9GZWNGTmRub3Z2TWhOdE5TM2YxeTdxYkt4MXdxay1EanFfTjJxaw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFOX3R6c0dnZnd4UEY1Wll5UTRLbklScnY0Z3xBQ3Jtc0trbTE3Smo3Y2hCY0pfX0xESXVvWVAtZGotb3BlYm81Tzd4U0o3dmZoS3BoNVFrcTdBcGt3MVlJTXYxSlRnX1RsaWVEUTVDOGxMYU56M2FmQlNvckxyb2JLMXVYREUzQi1xMHE0QkZpYkpmQnltR1hvNA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdalravlog102 - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RYV05qZThMOVdiLUEwd0lMa19zejEtOUl4UXxBQ3Jtc0tuaFNURkZLV05taUxDQWJhWGowaWd4bjZrR0R1Q1VEZzdUejhpVGJUbGhKdGN1ZTNNNmVhMXZabGRsTDdvOXZ6QVBvX2p6cnlIRGlSMjRMbDJzV3FjelJMSUNnMVctQk5ZT0cwaEZGVnNMQXhGbEpyRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmaconghau.94 - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk0zQzBUUFdiMkh1MEFUQTN3S2lnQnZYdy0tZ3xBQ3Jtc0tuMmdVZVdQMF9KM0s4cl9ZMnE4MlFSVVN5d1E0MGtsamtkT09nb0hqdlE1UWZUendPeTBDUlhLYnlSbDBCbThST0dqMVQxdTZPU0hDa19TQnRCQ1YtWnV5S1BZRGJXc2NYdjZoSzVFY19JRVFhdGZtVQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhoanghonthang8

1h 1m
Feb 14
Loving way: Ngày trở lại [Full]

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8 - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 #aauradio #lovingway #ngaytrolai

55m
Dec 31, 2021
Loving way: Tình yêu mùa covid

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8 - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 #aauradio #lovingway #tinhyeumuacovid

57m
Nov 26, 2021
Memories Zone: Heo - Ủn

► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 23m
Nov 18, 2021
Loving way: Đời vẫn vui

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 20m
Nov 18, 2021
Loving way: Như một giấc mơ

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

50m
Nov 18, 2021
Loving way: Chuyện tình buồn

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

38m
Oct 26, 2021
Loving way: Nơi thời gian ngừng lại

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

43m
Oct 26, 2021
Loving way: Valentìne 2012

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 24m
Oct 26, 2021
Loving way: Đông về

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 4m
Oct 26, 2021
Loving way: Chỉ còn nỗi nhớ và niềm đau

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com

48m
Oct 26, 2021
Loving way: Chờ ngày lời hứa nở hoa

© Bản quyền thuộc về AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.facebook.com/aauradio/?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=kK-R ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ https://www.youtube.com/aauradio/?fbclid=IwAR0knnmWsKRYqJe7SqZEGS0iaCKMNPexl0w78eTwB73yzgUVI3BnoXDuaYc ► Email: huutan.aau@gmail.com CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: - Hữu Tân: https://www.facebook.com/hoanghonthang8 https://www.facebook.com/hoanghonthang8?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=-%5DK-R - Tấn Đạt: https://www.facebook.com/dalravlog102 https://www.facebook.com/dalravlog102?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=-%5DK-R - Công Hậu: https://www.facebook.com/maconghau.94 https://www.facebook.com/maconghau.94?__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=-%5DK-R #aauradio https://www.facebook.com/hashtag/aauradio?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=*NK-R #lovingway https://www.facebook.com/hashtag/lovingway?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=*NK-R #chongayloihuanohoa https://www.facebook.com/hashtag/chongayloihuanohoa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW6pwCvepmXQ3c7OyD9zioryGsxxaVYaQMz5HXIN7zVv2F9I2VknR_pyJDYK2nMehybkMdIBJUxJe4AST8Rz_ZOCq7zSQ8vbhYpmTn6t6WXcSQ2eR-sPRerHIuBrPSrEOWO4MFJtTIKOZiP1Z7NZSVxpI5av7vq7wtzHn3ITxDiBem_GNlMivDFX2fL7Lk_YY8&__tn__=*NK-R

1h 6m
Oct 15, 2021
Loving way: Cơn mưa qua

► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 7m
Sep 23, 2021
Loving way: Sắc màu tình yêu

► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 7m
Sep 23, 2021
LK: Một phút cô đơn - Giữa hai chúng ta - Vậy cũng vui

★ MỸ TÂM: https://www.youtube.com/watch?v=n98GsVP8pOI ★ NGAUYỄN LAM: https://www.youtube.com/channel/UC1qnY3R7gcLVnR_U_-IsoxQ

15m
Sep 14, 2021
LK: Muộn màng là từ lúc - Nếu anh đi - Biết khi nào gặp lại

★ Mỹ Tâm: https://www.youtube.com/watch?v=qEBtvP7P5GE ★ Ngô Thành Dương: https://www.youtube.com/watch?v=_d68vrdIP-Y ★ Nguyễn Đăng Nha: https://www.youtube.com/watch?v=B8RZZINek3c ☞  Xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ, các cơ quan đại diện, chủ sở hữu bản quyền đã tạo điều kiện để #aauradio mang liên khúc này đến gần hơn với các bạn yêu nhạc. Mọi vấn đề bản quyền xin vui lòng liên hệ huutan.aau@gmail.com

20m
Sep 14, 2021
Memories Zone: Gà - Cá

► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 23m
Sep 14, 2021
Happy 2gether: Minh - Hotaru

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

2h 0m
Sep 14, 2021
Happy 2gether: Huy - Bảo

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

50m
Sep 14, 2021
Happy 2gether: Nel Fi - Pin Okio

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

22m
Sep 14, 2021
Memories Zone: Hiển Trần - Trương Won

► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 23m
Sep 14, 2021
Happy 2gether: Kira - Kunu

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 8m
Sep 13, 2021
The stories I love: Nửa đêm [F1]

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

39m
Sep 13, 2021
The stories I love: Nửa đêm [F2]

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 3m
Sep 13, 2021
Happy 2gether: Anh và Cưng

© COPYRIGHT BY AAU RADIO ► Facebook: https://www.facebook.com/aauradio/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhiRjNQMldCRmZVbm56YzVkVnR5SXBaOER0UXxBQ3Jtc0trcml4Ym1fYWtFX0F3X25sQWl1N041ejh0NkozcGFjUnYtREpnMEdGS0xJYXA5RW5HWDE3aDk4ZlFUbGJGM2xGT1BwRlRTYWRyM0FLZTdUX0VKT3k1a041dm1mbXZmWW1ld1NDRWxud3pxcWNUVjNOQQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faauradio%2F ► Youtube: https://www.youtube.com/aauradio/ ► Email: huutan.aau@gmail.com

1h 46m
Sep 13, 2021