Ngôi nhà, những người sống trong đó và mưa bão ( Depressive Personality - Cấu trúc tính cách trầm cảm)
SEP 11, 2021
Description Community
About

Nếu xem tâm trí mình là một ngôi nhà thì khi nhà hư ống nước ta sẽ phải có cách sửa khác với việc cấu trúc/kiến trúc của ngôi nhà có vấn đề. Trong tập này Vân và Trân sẽ trò chuyện về "tính cách trầm cảm" hay còn gọi là "cấu trúc nhân cách trầm cảm lâu đời" và hai dạng trầm cảm cấu trúc khác nhau: introjective depressive và anaclitic depressive. 


#tamlyoi #vanpossible #baotrannguyen #podcastComments