Aspirin buổi chiều: Luật hấp dẫn và cách để thu hút những điều tích cực đến với cuộc sống của chúng ta
SEP 29, 2021
Play
Description Community
About

Vũ trụ, thông qua luật hấp dẫn sẽ đáp ứng cho bạn hai phản ứng mà bạn đã tạo ra. Nó không quyết định cái nào tốt hơn cho bạn mà chỉ trả về cho bạn những năng lượng đúng với tần số rung động của năng lượng mà bạn đã tạo ra.

Comments