[Product] Công việc của một Product Owner
JAN 30, 2021
Play
Description Community
About

Episode lấy cảm hứng từ tài liệu tìm hiểu công việc hàng ngày của một PO của Liney. Special thanks to Liney.

Comments