[Career] Mô hình đánh giá năng lực UX/UI
MAY 07, 2021
Play
Description Community
About

Giới thiệu mô hình đánh giá năng lực UX/UI. Mô hình này giúp cho doanh nghiệp xác định rõ hơn mình cần ứng viên ra sao để tránh mất thời gian khi tuyển dụng (tuyển người không phù hợp lại phải training hoặc tuyển lại chứ không đáp ứng công việc được ngay). Mô hình này cũng giúp một cá nhân biết mình đang ở đâu trên thang đánh giá năng lực UX/UI và xác định rõ mục tiêu hướng tới, qua đó sẽ vạch ra con đường ngắn nhất để đạt được. 

Comments