#20 Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?
JUL 30, 2021
Description Community
About

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là việc dùng 1 phần lãi kiếm được hàng năm làm Nguồn vốn để Tăng Vốn Điều lệ thực góp cho Công ty. Hình thức này đối lập hoàn toàn với Hình thức Chia Tiền mặt ở điểm chỉ chia ra Cổ phiếu hay Cổ đông chỉ nhận được thêm Cổ phiếu từ quá trình làm ăn của Công ty.

Comments