#15 Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì?
JUL 23, 2021
Description Community
About

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán cổ phiếu cho dưới một trăm nhà đầu tư (khác với chào bán chứng khoán ra công chúng là phải trên 100 nhà đầu tư), không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

Comments