Lắng nghe Tĩnh lặng
APR 29, 2022
Description Community
About

To listen to the silence, wherever you are, is an easy and direct way of becoming present. Even if there is noise, there is always some silence underneath and in between the sounds. Listening to the silence immediately creates stillness inside you.


Lắng nghe sự tĩnh lặng, dù bạn ở đâu, đây là một cách dễ dàng và trực tiếp để trở về với hiện tại. Ngay cả khi có tiếng ồn, luôn có một số khoảng lặng bên dưới và giữa các âm thanh. Khi lắng nghe im lắng ngay lập tức sẽ tạo ra sự tĩnh lặng bên trong bạn.

Comments