029- Trạng thái Flow - Làm việc hiệu quả
JUL 06, 2022
Description Community
About

Postcast ra mới mỗi thứ 4 hàng tuần 

xem thêm 

How to enter ‘flow state’ on command | Steven Kotler for Big Think


https://www.youtube.com/watch?v=znwUCNrjpD4

Comments