Chiếm dụng văn hoá trong sáng tạo: Khi cá nhân và tổ chức không suy xét đến lợi ích của cộng đồng - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng khoa Văn học học ĐH KHXH&NV
NOV 14, 2022
Description Community
About

NGHE PODCAST TOÀN BỘ BUỔI TRÒ CHUYỆN VỚI CHỦ ĐỀ “CHIẾM DỤNG VĂN HOÁ TRONG SÁNG TẠO: KHI CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÔNG SUY XÉT ĐẾN LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG” 

Comments